Behörig ingenjör - Certifieringsutbildning - Entreprenadjuridik

Utbildningen syftar till att ge deltagaren kunskap och förståelse att handla rätt inom berörda delar av entreprenadjuridiken och att denne vet vad som ingår i åtagandet och när det är befogat att ta extra betalt.

MÅL:
Efter genomgången utbildning har deltagaren fått utbildning i hur man tar reda på vad som ingår i en entreprenad, hur man läser ett förfrågningsunderlag och hur man rätt hanterar bristerna i detta. Deltagaren har också fått kunskap i att förstå vikten av att anbud tydligt visar vad som ingår i åtagandet och vad som gäller beroende på vilken entreprenadform och vilka leveransbestämmelser som gäller.

Deltagaren har också fått kunskaper i vad "underrättelseskyldighet" innebär och rätt kunna bevaka samordning och eventuella brister i denna. Deltagaren har fått kunskap i hur kontraktshandlingar ska tolkas och rätt kunna bevaka ändrings- och tilläggsarbeten samt rätt kunna hantera fel och kostnader runt besiktning, samt veta vilket ansvar som gäller under och efter garantitiden.

FÖRKUNSKAPER:
Inga

KURSANSVARIG:
Kontakta Kristofer Olsson om du har frågor om kursen.

UTBILDARE:
Lars-Göran Sikberger, Säkerhetsmedia

INNEHÅLL:
Upphandling
Förfrågningsunderlag
Anbud
Avtalets villkor
Byggprojektets organisation
Entreprenadformer
Byggmöte
Entreprenadens organisation
Samordning
Kontraktsarbetena
Kontraktsarbeternas omfattning
Tolkning av kontraktshandlingarna
Vite, skadestånd
Ekonomi
Besiktning
Garantiansvar

MÅLGRUPP:
Personer som har som avsikt att bli behörig ingenjör brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande, vattensprinkler eller gassläck. Utbildningen är också lämplig för konsulter, installatörer, säljare, inköpare, projektledare, fastighetsägare, m.fl. Kursen fungerar också utmärkt som repetition om du ska förnya till certifikat som behörig ingenjör.

UTBILDNINGSAVGIFT:
8 200 SEK (exklusive moms). I utbildningsavgiften ingår utbildningsmaterial, utbildningsintyg, kaffe och lunch.

Anmälningsbekräftelse skickas till dig när du anmäler dig till utbildningen. Två veckor före utbildningsstart får du program, utbildningsadress m.m.
OBS! BTC förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga utbildningen om deltagarantalet är för lågt. Besked om detta skickas ut två veckor före utbildningsstart.

Aktuella utbildningar och anmälan