Behörig ingenjör - Certifieringsutbildning - Entreprenadjuridik

Utbildningen syftar till att ge deltagaren kunskap och förståelse att handla rätt inom berörda delar av entreprenadjuridiken och att denne vet vad som ingår i åtagandet och när det är befogat att ta extra betalt.

Utbildningen består av 2-steg, Grundkurs och Fördjupningskurs, man kan välja att gå endast Grundkurs eller både Grundkurs och Fördjupningskurs i en följd.

GRUNDKURS - TEORETISK GENOMGÅNG (1 DAG):

Genomgång av AB 04 och ABT 06
• Avtalsvillkor – olika typer av avtal i entreprenadsammanhang
• Omfattning – vad ingår i kontraktsarbetet
• Tolkning av kontraktshandlingarna
• Entreprenadformer och möten – startmöte, byggmöte, protokoll och dagbok
• Ombud, kontroll samordning– vem har rätt att beställa ÄTA-arbeten
• Entreprenaden – ÄTA-arbeten – avvikelser som ger ÄTA, underrättelser, skriftlighetskrav
• Förskjutet färdigställande – tider, tidplan, hinder, försening och forcering
• Vite & skadestånd – förseningsersättning, vite ej avtalat, skada på entreprenaden
• Ekonomi – reglering av ÄTA-arbeten, preskriptionstid, innehållet belopp, rubbningsersättning
• Besiktning – olika typer av besiktningar, besiktningsmannens ansvar, vem betalar vad?
• Garantiansvar – hur länge är man ansvarig för entreprenaden?


FÖRDJUPNINGSKURS - PRAKTISKA GRUPPARBETEN (1 DAG):

Genomgång av AF AMA samt EL AMA och dess uppbyggnad, koder samt pyramidregeln.
• Att hitta i AMA - Grupparbete med praktikfall
Praktikfall från brand- och säkerhetsbranschen gällande AB 04 och ABT 06
• Genomgången från dag 1 fördjupas med grupparbeten inom de olika rubrikområdena

”Att ha rätt är inte samma som att få rätt”
• Genomgång av viktiga rättsfall som visar på hur domstolarna tolkar AB/ABT bestämmelsernas texter
• Avisering – krav på att entreprenören ska meddela beställaren om viktiga skeden i entreprenaden
• Färdiga textmallar, framtagna av jurister, gås igenom och kan sedan användas i de egna entreprenaderna

Att hitta i AB/ABT bestämmelsernas texter
• Snabbfrågor som tränar deltagaren i att snabbt hitta i texterna (individuellt arbete)

FÖRKUNSKAPER:
Inga

KURSANSVARIG:
Kontakta Kristofer Olsson om du har frågor om kursen.

UTBILDARE:
Utbildare är Lars-Göran Sikberger som har 50-års erfarenhet från tele/säkerhetsbranschen och undervisat under mer än 20 av dessa åren inom entreprenadjuridikens område.

MÅLGRUPP:
Personer som har som avsikt att bli behörig ingenjör brandlarm, utrymningslarm med talat meddelande, vattensprinkler eller gassläck. Utbildningen är också lämplig för konsulter, installatörer, säljare, inköpare, projektledare, fastighetsägare, m.fl. Utbiuldningarna fungerar också utmärkt som repetition om du ska förnya ditt certifikat som behörig ingenjör.

UTBILDNINGSAVGIFT:
Grundkurs - 1 dag, 5 000 SEK (exkl. moms)
Grund- och fördjupningskurs - 2 dagar, 8 500 SEK (exkl. moms)

I utbildningsavgiften ingår utbildningsmaterial, utbildningsintyg, fika och lunch.

Anmälningsbekräftelse skickas till dig när du anmäler dig till utbildningen. Två veckor före utbildningsstart får du program, utbildningsadress m.m.
OBS! BTC förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga utbildningen om deltagarantalet är för lågt. Besked om detta skickas ut två veckor före utbildningsstart.

Aktuella utbildningar och anmälan