Behörig ingenjör - Certifieringsutbildning - Grundläggande brandskydd

Utbildningen syftar till att deltagaren ska känna till på vilka olika sätt en brand kan uppstå samt med vilken typ av släckmedel man bäst bekämpar denna. Det är viktigt att också känna till vilka resurser som räddningstjänsten förfogar över samt hur byggnader är uppförda för att begränsa en brand. Hur fungerar utrymning? Vad finns det för hjälpmedel som varnar? Hur skall byggnaden vara utförd för att klara utrymningen? Byggherrens ansvar vid nybyggnation? Detta är några av de frågor som man här får svar på.

MÅL:
Efter genomgången utbildning skall deltagaren ha grundläggande kunskaper om förebyggande och släckande brandskydd. Utbildningen uppfyller kraven för "grundläggande brandskydd" som krävs i norm för behörig ingenjör brandlarm, behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande, behörig ingenjör vattensprinkler och behörig ingenjör gassläcksystem.

FÖRKUNSKAPER:
Inga förkunskaper krävs för att gå kursen. Om du avser att certifera dig så måste grundkraven i respektive norm för behörig ingenjör uppfyllas. Se SBF 1007, SBF 2017, SBF 1018 respektive SBF 1001 för mer information.

KURSANSVARIG:
Kontakta Kristofer Olsson om du har frågor om kursen.

INNEHÅLL:

 • Brandteori
 • BBR och Byggnadstekniskt brandskydd
 • Lagen om skydd mot olyckor
 • Systematiskt brandskyddsarbete
 • Brandskyddsdokumentation
 • Handbrandsläckare och brandposter
 • Utrymning vid brand
 • Riskhantering
 • Brandfarlig vara
 • El-brandrisker och orsaker
 • Heta arbeten
 • Brandstiftare och brandorsaker
 • Fasta släckanordningar

MÅLGRUPP:
Personer som har som avsikt att genomgå examination för certifikat som behörig ingenjör brandlarm, behörig ingenjör utrymningslarm med talat meddelande, behörig ingenjör vattensprinkler eller behörig ingenjör gassläck. Utbildningen passar även för personer som vill kunna organisera brandskyddet inom det egna företaget.

UTBILDNINGSAVGIFT:
14 500 SEK (exklusive moms). I utbildningsavgiften ingår utbildningsmaterial, utbildningsintyg, kaffe och lunch.

Anmälningsbekräftelse skickas till dig när du anmäler dig till utbildningen. Två veckor före utbildningsstart får du program, utbildningsadress m.m.
OBS! BTC förbehåller sig rätten att ställa in eller senarelägga utbildningen om deltagarantalet är för lågt. Besked om detta skickas ut två veckor före utbildningsstart.

Aktuella utbildningar och anmälan