SBA - Minimera brandriskerna

BTC har färdiga koncept för systematiskt brandskyddsarbete för både fastighetsägare och olika typer av verksamheter.

Exempel på tjänster:
Framtagning av komplett objektanpassat material för det systematiska brandskyddsarbetet.
Inventering och dokumentation av brandrisker och förekommande brandskydd.
Utbildning av personal som skall ansvara för egenkontroll och övriga rutiner.
Hjälp vid framtagande av brandskyddsredogörelse som skall lämnas till fastighetsägaren respektive kommunen.
Regelbunden uppföljning av ert egenkontrollsystem.
Vi åtar oss även att utföra regelbundna brandsynskontroller i de fall det önskas.

BTC:s färdiga koncept för systematiskt brandskyddsarbete innehåller:
Anpassade rutiner, blanketter och checklistor för egenkontroll av brandrisker och brandskydd.
Underlag för inventering och dokumentation av brandrisker och brandskydd i din verksamhet.
Underlag för den redogörelse av brandskyddet, som skall sändas till fastighetsägaren/kommunen.
Rutiner för bl.a. utrymningsplanering, entreprenörer i byggnaden och underhåll av brandskyddsanordningar. Samt rutiner och material för brandskyddsutbildning och övningar.
Underlag för rapportering av brandtillbud.
Färdig brandskyddspolicy och brandskyddsorganisation
BTC:s färdiga koncept systematiskt brandskyddsarbete för hyresgäster i samordning med fastighetsägarens ger många fördelar bland annat för rapportering till kommunen.