Allmänna villkor för utbildningar som utförs av BTC Brandtekniskt Center AB

Uppdaterad 2021-10-29

Samtliga våra utbildningar riktar sig till företagskunder. Privatpersoner är givetvis välkomna att gå utbildningar men tänk på att priserna som anges är exklusive moms.

Anmälan
Deltagare bereds plats i den ordning som anmälningarna kommer in. När ett utbildningstillfälle är fulltecknat finns ibland möjlighet att anmäla sig till reservplats. En anmälan till reservplats garanterar inte deltagaren plats på utbildningen. Sista anmälningstid anges i anmälningsformuläret och är normalt cirka två veckor innan utbildningsstart.
Observera att namnuppgifter, företagsuppgifter, fakturaadresser och fakturamärkningar som anges vid anmälan ska vara korrekta. Om ändringar behöver göras i efterhand kan kostnader för detta komma att debiteras.

Kallelse
Du får en kallelse cirka en vecka före utbildningsstart med uppgifter om tid och plats för utbildningen. För distanskurser skickas deltagarlänk ut senast dagen innan utbildning. Du ansvarar själv för att din utrustning och anslutning uppfyller kraven.

Betalning
Avgiften för utbildningen faktureras vid anmälningstidens utgång. Betalning erläggs mot faktura och ska vara oss tillhanda inom 30 dagar från fakturadatum, om ej annat överenskommits. Vid dröjsmål med betalning utgår dröjsmålsränta från förfallodagen till dess att betalning är mottagen i enlighet med bestämmelserna i räntelagen (1975:635), samt en påminnelseavgift på 60 kr och eventuella inkassokostnader.
Utebliven betalning kan medföra att du inte får medverka vid utbildning eller kommande steg i certifieringsutbildning utan att först ha erlagt betalning för alla steg.

Pris
Priserna som anges avser utbildning, utbildningsmaterial, dokumentation och kursintyg.
Vid fysiskt utbildning ingår förtäring tex. fika och lunch under utbildningsdagen. Övrig kost och logi ingår endast om detta anges särskilt i utbildningsinbjudan.
Alla priser anges exklusive moms. Momssatsen är för närvarande 25% på våra utbildningar.

Avbokning
Anmälan är bindande och avbokar du din plats efter anmälningstidens slut debiterar vi hela avgiften samt eventuellt uppkomna kostnader för kost och logi med mera. Undantag kan göras vid till exempel sjukdom, styrkt med läkarintyg. Vi följer gällande myndighetsföreskrifter men det är ditt eget ansvar att ta reda på vilka restriktioner och rekommendationer som gäller för dig på ditt företag när du bokar och accepterar dessa villkor.

Inställd utbildning
I de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast en vecka före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning. Detta gäller även om handledaren akut insjuknar och vi inte kan hitta lämplig ersättare. Vi svarar inte för hos deltagaren uppkomna kostnader vid inställande av utbildning.

Uteblivet deltagande
Om kursdeltagaren uteblir från utbildningen och platsen inte utnyttjas debiteras hela kursavgiften och kursplatsen är förbrukad.

Force majeure
Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför vår kontroll. Vi förbehåller oss även rätten att justera våra priser vid förändrade omständigheter. Covid-19 pandemin har visat att myndighetsföreskrifter och rekommendationer snabbt kan förändras. Vi ansvarar inte för omständigheter som vi ej kan påverka, tex. inställd utbildning, begränsat deltagarantal, förändrad plats och tid eller föreskrifter från konferensanläggning etc. Givetvis försöker vi lösa uppkommen situation men lösningen kanske inte passar alla deltagare.


Särskilda villkor för individuella webbaserade utbildningar

Gäller utöver våra allmänna villkor för utbildningar

Avbokning
Anmälan till e-kurs (individuell webbaserad utbildning) är bindande när du anmäler dig till kursen och kan inte senare avbokas.

Återgå till startsidan »